Hovedstyret er idrettslagets høyeste organ mellom årsmøtene, og svarer dermed til årsmøtet. Styret består av elleve personer som alle velges fra medlemsmassen i TSI.

De viktigste oppgavene Hovedstyret er pålagt å gjøre, er å følge opp regelverk og vedtak gjort av TSI sitt årsmøte, sørge for at midler forvaltes på en forsvarlig måte, og representere idrettslaget utad. Utover dette står Hovedstyret solidarisk juridisk ansvarlig for idrettslaget. De har dermed ansvar for at den daglige driften går sin gang og går riktig for seg, og for at eventuell klubbutvikling går framover. Hovedstyret består totalt sett av leder, nestleder, åtte styremedlemmer og et varamedlem. De åtte styremedlemmene har egne ansvarsområder, hvilket er økonomiansvarlig, to kasserere, IT-ansvarlig, anleggsansvarlig, gruppeansvarlig, markedsføringsansvarlig og arrangementsansvarlig.

Medlemmer

Tobias Bøgner
Leder

leder@tsidrett.no
Johanne Knutsen
Nestleder

nestleder@tsidrett.no
Charlotte Mathilde Johansen
Økonomiansvarlig

okonomi@tsidrett.no
Julianne Flermoen Pauslen
Økonomiansvarlig

okonomi@tsidrett.no
Michael Skarheim
Kasserer

kasserer@tsidrett.no
Camilla Johanne Fredriksen
Kasserer

kasserer@tsidrett.no
Henrik Stadler Myrhaug
Gruppeansvarlig

gruppeansvarlig@tsidrett.no
Therese Bråten
Markedsføring og arrangementsansvarlig

markedsforing@tsidrett.no arrangement@tsidrett.no
Skjalg Alexander Slubowski
IT-ansvarlig

it@tsidrett.no
Ellinor Byfuglien
Anleggsansvarlig

anlegg@tsidrett.no
Katrine Rydèn Pettersen
Varamedlem

vara@tsidrett.no