Hovedstyret er idrettslagets høyeste organ mellom årsmøtene, og svarer dermed til årsmøtet.
Styret består av elleve personer som alle velges fra medlemsmassen i TSI.

De viktigste oppgavene Hovedstyret er pålagt å gjøre, er å følge opp regelverk og vedtak gjort av TSI sitt årsmøte,
sørge for at midler forvaltes på en forsvarlig måte, og representere idrettslaget utad.
Utover dette står Hovedstyret solidarisk juridisk ansvarlig for idrettslaget.
De har dermed ansvar for at den daglige driften går sin gang og går riktig for seg,
og for at eventuell klubbutvikling går framover.
Hovedstyret består totalt sett av leder, nestleder, åtte styremedlemmer og et varamedlem.
De åtte styremedlemmene har egne ansvarsområder, hvilket er økonomiansvarlig, to kasserere, IT-ansvarlig,
anleggsansvarlig, gruppeansvarlig, markedsføringsansvarlig og arrangementsansvarlig.

Medlemmer

Lisell Bang
Leder

leder@tsidrett.no
Tobias Bøgner
Nestleder

nestleder@tsidrett.no
Martine Ryvoll Sivertsen
Økonomiansvarlig

okonomi@tsidrett.no
Katrine Rydèn Pettersen
Førstekasserer

kasserer@tsidrett.no
Mathias Hetland
Andrekasserer

kasserer@tsidrett.no
Marcus Lethuillier
Anleggsansvarlig

anlegg@tsidrett.no
Anker Gunvaldsen
Arrangementsansvarlig

arrangement@tsidrett.no
Emil Vesleng Hansen
Gruppeansvarlig

gruppeansvarlig@tsidrett.no
Iver Schei Nørve
IT-ansvarlig

it@tsidrett.no
Anders Smuk
Markedsføringsansvarlig

markedsforing@tsidrett.no
Benedikte Persen
Varamedlem

vara@tsidrett.no