Hovedstyret er idrettslagets høyeste organ mellom årsmøtene, og svarer dermed til årsmøtet. Styret består av elleve personer som alle velges fra medlemsmassen i TSI.

De viktigste oppgavene Hovedstyret er pålagt å gjøre, er å følge opp regelverk og vedtak gjort av TSI sitt årsmøte, sørge for at midler forvaltes på en forsvarlig måte, og representere idrettslaget utad. Utover dette står Hovedstyret solidarisk juridisk ansvarlig for idrettslaget. De har dermed ansvar for at den daglige driften går sin gang og går riktig for seg, og for at eventuell klubbutvikling går framover. Hovedstyret består totalt sett av leder, nestleder, åtte styremedlemmer og et varamedlem. De åtte styremedlemmene har egne ansvarsområder, hvilket er økonomiansvarlig, to kasserere, IT-ansvarlig, anleggsansvarlig, gruppeansvarlig, markedsføringsansvarlig og arrangementsansvarlig.

Medlemmer

Lisell Bang
Leder

leder@tsidrett.no
Tobias Bøgner
Nestleder

nestleder@tsidrett.no
Katrine Rydèn Pettersen
Økonomiansvarlig 1

okonomi@tsidrett.no
Skjalg Slubowski
Kasserer

kasserer@tsidrett.no
Eirik Bangstad
Kasserer

kasserer@tsidrett.no
Marcus Lethuillier
Anleggsansvarlig

anlegg@tsidrett.no
Helene Rosså
Arrangementsansvarlig

arrangement@tsidrett.no
Stian Sagvolden
Gruppe og markedsføringsansvarlig

gruppeansvarlig@tsidrett.no
Iver Schei Nørve
IT-ansvarlig

it@tsidrett.no
Emil Hagen
Økonomiansvarlig 2

okonomi@tsidrett.no
Benedikte Persen
Varamedlem

vara@tsidrett.no