Kontrollutvalget skal påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. De skal ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. I tillegg skal de følge med på alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

Kontrollutvalget har tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

Ingrid Hestvik Dahl
Leder

kontrollutvalg@tsidrett.no
Steinar Eilertsen
Medlem

kontrolluttvalg@tsidrett.no
Svenja Rahn
Medlem

kontrolluttvalg@tsidrett.no